GENEL SÖZLEŞME ŞARTLARI VE KOŞULLARI
Tarafları Linde Gaz A.Ş. (Bundan sonra LİNDE olarak anılacaktır) ile www.lindegazmarket.com sitesi üzerinden LİNDE ürünlerini sipariş eden şahıs/firma (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) olan işbu sözleşme, yukarıda belirtilen site kanallı verilen siparişleri ve hizmeti kapsar ve tanımlar.
1. GAZ SAFLIĞI:

LİNDE tüplerinde garanti edilen gaz saflıkları aşağıda verilmiştir.

Gaz Saflığı (min.%)
SAF OKSİJEN : 99.5
SAF AZOT : 99.995
YÜKSEK SAFLIKTA AZOT : 99.999
SAF ARGON : 99.995
YÜKSEK SAFLIKTA ARGON : 99.999
ASETİLEN : 98.5
HİDROJEN : 99.99
SAF KARBONDİOKSİT : 99.9
AMONYAK : 99.8
PROPAN : 80.0
SF6 : 99.9
HELYUM : 99.999
BALON GAZI : 99.9
2. BAKIM VE ONARIM:

Gaz satışı sonrası, tüplerin/manifoldlu tüp paletlerinin ve vanaların periyodik kontrol, bakım ve onarımı LİNDE’ye aittir. MÜŞTERİ’nin hatasından kaynaklanan MTP (Manifold Tüp Paleti, tüp ve kasası ile birlikte) tüp veya vanalardaki arıza ya da hasarlar ve LİNDE’nin bilgisi ve yazılı onayı haricinde yapılan bakım ve onarım sırasında uğranılan zararlar nedeniyle yapılan tüm masraflar söz konusu arıza ve hasarın vuku bulmasından itibaren 2 gün içinde MÜŞTERİ tarafından LİNDE’ye yazılı olarak bildirilmek şartıyla münhasıran LİNDE tarafından giderilir ve MÜŞTERİ’ye LİNDE tarafından faturalandırılır.

LİNDE tüp ve ekipmanları LİNDE tarafından sağlanan teknik şartnamelere ve yürürlükteki yasal gerekliliklere uygunluk gösterecektir. LİNDE, LİNDE tüp ve ekipmanlarının teknik olarak garanti yükümlülüğünü sağlamakla birlikte tüplerin MÜŞTERİ’nin amaçlanan kullanımına veya işlemine uygun olup olmadığını garanti etmemektedir.

3. FİYAT:

Mevcut Müşterimiz iseniz güncel cari fiyatlarınız geçerlidir. Yeni müşterimiz iseniz fiyatlandırma için lütfen “Bizimle İletişime Geçin” bağlantısını ziyaret ediniz.

4. TÜP KİRASI:

Tüp kirası, aşağıdaki paragrafta tanımı yapılan LİNDE Tüp Takip Sistemi'ndeki verilere göre tüplerin MÜŞTERİ’ye teslim edilen ve MÜŞTERİ’den teslim alınan tarih esas alınarak MÜŞTERİ sahasında beklediği gün sayısına göre hesaplanacaktır.

“Tüp Takip Sistemi”: Her bir tüpün kimlik bilgilerinin tüpler üzerinde yer alan barkod etiketi vasıtasıyla kayıt altına alınması ile tüplerin operasyonel işlemlerden, MÜŞTERİ’ye teslimatına kadar geçen süreçte çeşitli noktalarda yapılan barkod okutmaları sayesinde, tüplerin transfer ve operasyonel işlem geçmişinin takibi, izlenebilirliğinin etkin biçimde yapılmasını sağlayan aynı zamanda tüpün hangi tesiste, hangi müşteride ne kadar süre durduğunu ve tüplerin raf ömrü gibi önemli bilgileri içeren bir sistemdir.

Tüp kira hesaplamaları, aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler çerçevesinde yürürlükte olacaktır. LİNDE Tüp Takip Sistemine göre tüplerin, MÜŞTERİ tesislerinde MÜŞTERİ tarafından teslim alınma anından itibaren (Teslim-Tesellüm/İrsaliye tarihleri), Özel Gaz ve Sağlık ürünlerinde 90 gün içerisinde, Endüstriyel Gazlar’da ise 60 gün içerinde LİNDE'ye teslim edilmesi beklenmektedir.

Tüplerin her gaz sınıfı için ayrı tespit edilen bu sürelerden daha fazla MÜŞTERİ’ sahasında kalması halinde, bu süreyi geçen her gün için mevcut tüp kirasına ek olmak üzere aşağıda tabloda yer alan oranlar üzerinden hesaplama yapılacaktır.

MÜŞTERİ’ye kira fatura ayrıntılarına ilişkin her ay LİNDE tarafından e-posta gönderilecek ve ayrıca müşterilerin kira sistemine özel hazırlanan portal üzerinden bu portala erişmek sureti ile faturaya ilişkin tüp hareketlerini detaylı olarak inceleme imkanına sahip olacaklardır.

Kira Segmentasyonu
Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5
0-30 gün 31-60 gün 61-90 gün 90-120 gün 120+ gün
Endüstriyel Ürünler Mevcut Kira Mevcut Kira +30% +60% +60%
Özel Gaz Ürünleri Mevcut Kira Mevcut Kira Mevcut Kira +30% +60%
Sağlık Ürünleri Mevcut Kira Mevcut Kira Mevcut Kira +30% +60%
Özel Gaz Karışımları (Ürün kodu 690+691+698) Mevcut Kira Mevcut Kira Mevcut Kira Mevcut Kira Mevcut Kira

5. MÜCBİR SEBEPLER:

LİNDE ve MÜŞTERİ, savaş, iç savaş, sabotaj, halk hareketleri, grev, lokavt, üretim hattında yer alan kritik ekipmanlarda oluşacak uzun süreli duruşlar, TEAŞ, enterkonnekte sisteminden enerji verilememesi, yangın ve doğal afetlerden doğacak mücbir sebepler nedeniyle mükellefiyetlerini kısmen veya tamamen yerine getirememelerinden dolayı sorumlu tutulamazlar. Mücbir sebep hallerinin vuku bulması halinde, taraf yükümlülükleri üç (3) ay süre ile askıya alınacaktır. Mücbir sebep ve süresi ancak resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile geçerlilik kazanır. Burada belirtilen mücbir sebep halleri LİNDE’nin tüm tesislerini kapsar.

6. SORUMLULUK:
6.1. LİNDE'nin MÜŞTERİ'ye karşı sorumluluğu

6.1.1.Dolaylı (ekonomik) zararlardan sorumlu olmama: İşbu madde 6’da belirtilen düzenlemeler haricinde, LİNDE gerek işbu sözleşme, gerekse de haksız fiil, hile veya başka bir durumdan kaynaklansın gelir, kar ve/veya ciro kaybı, ticari itibar ve/veya işletmede meydana gelebilecek kayıp ve zararlar da dahil olmak üzere hiçbir dolaylı zarar ya da kayıptan sorumlu olmayacaktır. Ancak Sözleşme’deki hiçbir hüküm LİNDE’nin kasten yanlış bilgi vererek MÜŞTERİ’nin zararına olacak bir davranışa MÜŞTERİ’yi sevk etmek amaçlı yalan beyandan sorumlu olmasını sınırlayacak veya hariç tutacak şekilde yorumlanamaz.

6.1.2. Cismani (bedensel) zararlardan sorumluluk: MÜŞTERİ ya da üçüncü kişilerin hata, ihmal ve kusur halleri dışında, LİNDE kusurundan ve ihmalinden kaynaklanan müşteriler nezdindeki ölüm veya şahsi yaralanmalar bakımından LİNDE, MÜŞTERİ’ye karşı LİNDE tarafından yaptırılan mali sorumluluk sigortası kapsamı ve çeşidine bağlı olarak sorumlu olacak ve zararı tazmin edecektir.

6.1.3. (a) Malvarlığına (taşınır/taşınmaz) gelen zararlardan sorumluluk: LİNDE’nin kusuru ya da ihmalinden dolayı sözleşme’nin ihlali nedeni ile MÜŞTERİ malvarlıklarına gelebilecek eşya zararları bakımından her halükarda ve toplamda olmak üzere en fazla MÜŞTERİ’nin LİNDE’den gerçekleştireceği en yüksek 3 aylık alımlarının %100’ü ile sınırlı olmak üzere sorumlu olacaktır.

(b) Ayıplı üründen dolayı sorumluluk: Ayıplı mal, malın teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, alıcının makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir. LİNDE’nin MÜŞTERİ’ye tedarik ettiği gazların ayıplı çıkması halinde LİNDE ayıplı ürünü ayıplı olmayan aynısı ile değiştirmek ile yükümlüdür. Ayıplı ürün tedariki sonucunda MÜŞTERİ’nin malvarlığında meydana gelen zararlar bakımından LİNDE’nin ağır kusuru olması durumunda mahkeme kararı doğrultusunda her halükarda ve toplamda olmak üzere LİNDE zararın tümünden, LİNDE’nin hafif kusurlu olması ve aynı takvim yılı içerisinde 2 kez tekrarlanması durumunda her halükarda ve toplamda olmak üzere en fazla yukarıda (a) altında belirtilen azami sorumluluk sınırı geçerli olacaktır.

(c) Ürünlerin tedarikinde temerrüde düşülmesi (geç tedarik etme ya da hiç tedarik etmeme): LİNDE’nin sözleşme konusu gazları kendi kusuru ya da ihmali yüzünden hiç tedarik etmemesi ya da geç tedarik etmesi neticesinde MÜŞTERİ’nin malvarlığında meydana gelen zararlar için her halükarda yukarıda (a) altında belirtilen azami sorumluluk sınırı geçerli olmak üzere, LİNDE’nin sorumluluğu her bir münferit olay için geç tedarik edilen ya da hiç tedarik edilmeyen ürünlerin satış fiyatı ile sınırlı olacaktır.

6.1.4. Sorumluluk sınırlarının tüm LİNDE çalışanları için geçerli olması: İşbu maddede LİNDE için belirlenen sorumluluk sınırları tüm LİNDE çalışanları, satış ortakları ve alt işverenleri için de geçerli olacaktır.

6.1.5. Zarara ilişkin hak taleplerinin bildirme süresi: MÜŞTERİ işbu madde 11 altında belirtilen durumlara dair bir hak talebinin mevcudiyeti ile ilgili olarak, zarar, kayıp ya da eksikliğin meydana gelmesi tarihinden itibaren beş (5) işgünü içerisinde, LİNDE’ye yazılı bir bildirim göndermediği sürece işbu sözleşme çerçevesindeki hak talebini kullanma hakkından imtina etmiş sayılacaktır.

Ayıplı ürünler ile ilgili olarak LİNDE’nin sorumluluğu, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa dahi, gazın MÜŞTERİ’ye tedarikinden itibaren 6 aylık bir zamanaşımına tabidir.

6.2. MÜŞTERİ'nin LİNDE'ye karşı sorumluluğu

Tarafların karşılıklı mutabakatıyla yürürlüğe girmiş olan bu sözleşme ve eklerinde ya da daha sonradan yazılı bildirim ile LİNDE tarafından belirtilen tüplü gazların kullanımı ile ilgili, bu sözleşmenin ekinde bulunan Gaz Tüpleri Güvenlik Talimatlarında yazılı ve LİNDE’nin bu husustaki bildirilerine MÜŞTERİ tarafından uyulmaması ve ihlali veya MÜŞTERİ’lerin kendi kusur ve ihmalleri neticesinde husule gelecek zarar, ziyan, tazminat ve hasarlardan LİNDE sorumlu değildir.

Ancak MÜŞTERİ’nin hata, kusur veya ihmalleri nedeniyle (i) LİNDE herhangi bir zarar uğrarsa, (ii) MÜŞTERİ’ye kiralanan tüpler ve ekipman zarar görürse veya (iii) LİNDE kiralanan tüp ve ekipman nedeniyle üçüncü şahıslara ödeme yapmak durumunda kalırsa, LİNDE ödemiş olduğu ve ödeyeceği zarar ve ziyanı MÜŞTERİ’ye sözleşme hükümleri çerçevesinde her zaman rücu edebilir. MÜŞTERİ, LİNDE’nin ödeme talebini takip eden iki (2) gün içinde zararın tamamını LİNDE’ye tazmin edecektir.

7. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

7.1. LİNDE’nin MÜŞTERi’ler nezdinde kaliteli hizmet ve güvenlik ortamını sürdürebilmesi amacıyla, MÜŞTERİ’lerin aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu sözleşmenin ekinde sunulan Gaz Tüpleri Güvenlik Talimatları bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup müşteri tarafından aynen uygulanacaktır.

7.2. LİNDE tüplerinin, kullanım basıncına ve gaz özelliklerine uygun regülatörlerle kullanılması zorunludur.

7.3. LİNDE tüpleri, LİNDE’nin mülkiyetinde olup, LİNDE bu tüpleri gaz satmak amacıyla MÜŞTERİ’ye kiralamıştır. Sözleşmenin süresinde veya süresinden önce fesih edilmesi halinde; LİNDE, hiçbir ihtara gerek olmadan, tüplerini geri alma hakkına sahiptir.

7.4. LİNDE tüpleri üçüncü şahıslara devredilemez, kiralanamaz ve satılamaz. Müşteri tüpleri kendisi iktisap edemez.

7.5. LİNDE tüpleri MÜŞTERİ’ye teslim edildikten sonra, müşterinin koruması altına girmektedir. MÜŞTERİ, koruması altındaki LİNDE tüplerinde meydana gelebilecek hasarları veya tüplerin kaybolması veya herhangi bir sebeple yok olması nedeniyle LİNDE’ye iade edilmemesi durumunda, tüplerin kaybolması ve/veya hasar görmesi hususunun LİNDE tarafından tespit edilmesinden itibaren 15 gün içinde L tipi LİNDE tüp değeri olan 250 Euro’yu (ikiyüzelli Avro), L tipi ViPR (regülatör entegre) tüp değeri olan 400 Euro’yu (Dörtyüz Avro), V tipi LİNDE tüp değeri olan 200 Euro’yu (İkiyüz Avro), LC tipi LİNDE tüp değeri olan 2,950 Euro’yu (ikibindokuzyüzelli Avro), L Tipi EVOS tüp değeri olan 400 Euro’yu (Dörtyüz Avro), Palet Tank Tipi (800 lt, evaparatörlü) Linde tüp değeri 16,500 Euro’yu (Onaltıbinbeşyüz Avro), LİNDE MTP değeri olan 6,650 Euro’yu (Altınbinaltıyüzelli Avro ), Propan tüpü değeri olan 50 Euro’yu (Elli Avro) LİNDE’ye ödemekle yükümlüdür. Türk Lirası tutarının hesaplanmasında fatura kesim tarihindeki T.C. Merkez Bankası Satış Kuru esas alınır.

7.6. LİNDE, geri dönen tüpleri, sadece LİNDE tüpleri olması halinde kabul edecektir. Başka firmaların tüplerini kabul etmeyecektir.

7.7. LİNDE, gerekli gördüğü taktirde MÜŞTERİ’lerinde bulunan LİNDE tüplerini her zaman ve fakat mesai saatleri içinde olmak koşuluyla sayabilme ve kontrol edebilme yetkisine sahiptir.

7.8. a) Günlük ortalama tüp sayısı MÜŞTERİ’lerin imzalamış olduğu “sevk irsaliyeleri”ne göre hazırlanan LİNDE kayıtlarında, MÜŞTERİ üzerinde görünen tüp sayıları dikkate alınarak belirlenecek ve LİNDE tüpleri için aylık olarak tüp kira bedelleri MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. b) LİNDE, MÜŞTERİ’lerine geçmiş aya ait belirli bir gün için ellerinde bulunan gerçek LİNDE tüpleri stok miktarını bildirecektir. Bu bildirimlere MÜŞTERİ tarafından yapılacak itirazların takip eden ayın 20’sine kadar yazılı olarak LİNDE’ye ulaşması halinde tekrar kontrol edilecektir; aksi taktirde MÜŞTERİ’lerin bu bilgileri doğru olarak kabul ettikleri varsayılacaktır.

7.9. LİNDE, yalnızca tüp sevkiyatı sırasında telefonla sipariş anında bildirilen dolu tüp sayısı kadar boş tüpü geri almakla yükümlüdür, ancak araç kapasitesi yeterli olması halinde teslim edilen dolu tüp sayısından daha fazla boş tüp alınabilir. Dolu tüp nakliyeleri dışında LİNDE’ye geri gönderilmek istenen tüplerin tamamı MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. Bu tüplerin kaybolması veya hasar görmesi halinde, zarar 14.5 madde gereği o günkü bedeliyle tazmin edilecektir.

7.10. LİNDE ürün teslimatlarını LİNDE tarafından gaz saklama veya taşıma ekipmanlarının veyahut da işlem ekipmanlarının güvenli olmadığını düşünerek askıya alabilir.